gomuks

GitHub tulir/gomuks
Install See docs.mau.fi
GitLab CI builds mau.dev/tulir/gomuks
Matrix #gomuks:maunium.net